Načítání
MENU MENU
Menu

Nájemní smlouva v kostce

 

18. září 2023

14893_najemni-smlouva.jpg

Vybrali jste si byt, který si chcete najmout nebo naopak nějaký vlastníte a chcete jej pronajmout? Pak budete potřebovat vyhotovit nájemní smlouvu. Tušíte, jaké náležitosti má smlouva o nájmu obsahovat, kdy zaniká a na co si dát při podpisu smlouvy o nájmu pozor? Zkusíme Vám tímto článkem všechny tyto otázky zodpovědět…

 

Co je nájemní smlouva?

 

Nájemní smlouva je dokument, který upravuje podmínky užívání konkrétního prostoru za účelem bydlení, uskladnění věcí, podnikání. Předmětem nájmu tedy kromě bytů je: garáž, sklad, budova, pozemek, kancelářský prostor neboli prostor sloužící podnikání.

Smlouvu o nájmu většinou vyhotovuje pronajímatel a určuje tedy podmínky nájmu tak, aby co nejvíce chránili jeho vlastnictví, tj. předmět nájmu a je na potenciálním nájemci, zda bude předložený dokument a podmínky akceptovat. Smlouva o nájmu by měla obsahovat práva a povinnosti nájemce a pronajímatele a v případě sporu by měla chránit obě strany a jejich dohodu dokládat. 

Pronajímatel může vyloučit jakoukoliv stavební úpravu předmětu nájmu, stejně tak zákaz chovu domácích zvířat či zákaz kouření. Toto by mělo být vyloučeno písemnou formou.

 

Jaké jsou náležitosti smlouvy o nájmu?


Smlouva o nájmu by měla mít písemnou formu, aby se k ní mohlo v případě sporu přihlížet a měla by mít tyto náležitosti:

  1. Identifikace smluvních stran- Ve smlouvě nesmí chybět jméno a příjmení či jiná specifikace nájemce a pronajímatele. V případě, že potenciální nájemce neznáte, měli byste si je důkladně prověřit (tuto službu v RK PUBEC provádíme v případě každého zprostředkovávaného nájemního vztahu). Dále by ve smlouvě nemělo chybět trvalé bydliště, rodné číslo a event. číslo občanského průkazu, kontakt a kontaktní osoba.
  2. Předmět nájmu- Ve smlouvě by měl být předmět nájmu specifikován velmi jasně a srozumitelně, měli by se používat údaje z katastru nemovitostí, číslo pozemku, číslo domu, obec, katastrální území. Dále adresa, určení poschodí, dispozice a výměra. Přílohou smlouvy o nájmu by neměl chybět výpis z katastru nemovitostí, rovněž tuto službu poskytujeme našim klientům- zajišťujeme aktuální výpis z katastru nemovitostí a přikládáme jej ke smlouvě o nájmu. 
  3. Platba a způsob úhrady nájemného- Smlouva by měla obsahovat konkrétní částku, kterou bude nájemce za užívání předmětu nájmu hradit. Výše nájemného by neměla obsahovat platby za spotřebu el. energie, plynu, vodného, stočného, anebo musí být jasně popsáno, jaká je výše nájemného a jaká výše platby za spotřebu energií. Důležité je určit datum splatnosti a jak bude nájemce platbu provádět. Doporučujeme klientům sjednání vratné jistoty (kauce) pro případ poškození nábytku či nezaplacení měsíčního nájmu. Nezapomeňte, že výše vratné jistoty by neměla přesáhnout trojnásobek výše měsíčního nájemného. Smluvní strany by si měly sjednat, jakým způsobem bude jistota v případě zániku nájmu vrácena.  
  4. Doba nájmu- Ve smlouvě by měla být určena doba, po kterou smlouva je platná a účinná. Pokud takový časový údaj chybí, platí ze zákona, že smlouva o nájmu je sjednána na dobu neurčitou. Na dobu neurčitou se automaticky překlápí smlouva, která byla sjednána na delší dobu než 50 let. (Doba nájmu ve smlouvě být může, ale nemusí. V druhém případě tedy automaticky platí, že smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Námi zprostředkovávané smluvní vztahy pro případ bytů uzavíráme na dobu určitou s automatickým prodloužením. Automatické prodloužení je výhodné proto, že smluvní strany nemusí po uplynutí sjednané doby uzavírat dodatky a naopak mají možnost před ukončením sjednané doby v dané době smlouvu o nájmu formou oznámení ukončit.)
  5. Práva a povinnosti smluvních stran- Tato část je ve smlouvě z právního hlediska velmi specifická a záludná. Je totiž na pronajímateli a nájemci, jaká práva a povinnosti si ve smlouvě zakotví a na čem se obě strany budou ochotny dohodnout. Před podpisem smlouvy o nájmu doporučujeme našim klientům, aby si velmi pečlivě prohlédněte budoucí předmět nájmu a event. pořídili fotodokumentaci a při předání předmětu nájmu postupovali podobně. Pořízení fotodokumentace je podstatné jak pro pronajímatele, tak nájemce. Do předávacího protokolu klientům doporučujeme zapsat stav měřidel, popis vybavení, event. další poznámky jako je např. počet předávaných klíčů od předmětu nájmu.

Závěrem - smlouva musí obsahovat datum podpisu smluvních stran a podpis smluvních stran, tj. pronajímatele a nájemce. 

 

 

Trvalý pobyt v nemovitosti
Přečtěte si také
Trvalý pobyt v nemovitosti

Jak ukončit smlouvu o nájmu?

 

Nájem může být ukončen několika způsoby: uplynutím doby, dohodou, výpovědí.
V případě zániku nájmu uplynutím doby není potřeba nic dále řešit - uplyne doba určitá a smlouva je ukončena dnem, dokdy byla sjednána.
V případě zániku nájmu dohodou se jedná o způsob, kdy se smluvní strany dohodnou, kdy jim uzavřená smlouva o nájmu skončí a není podstatné, zda se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou či neurčitou.

 

Ukončit smlouvu o nájmu výpovědí může nájemce kdykoli během trvání nájmu, a to i bez udání důvodů s výpovědní dobou 3 měsíce. Výpovědní doba počíná běžet 1. dnem následujícího měsíce, v němž výpověď došla druhé smluvní straně.

 

Pronajímatel může ukončit smlouvu výpovědí bez výpovědní doby pouze ze závažných důvodů (např. odsouzení za úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo z důvodu, kdy pronajímatel potřebuje předmět nájmu užívat pro uspokojení svých bytových potřeb; v případě rozvodu).

 

Co se týče výpovědi smlouvy uzavřené na dobu určitou, tu může dát nájemce pouze v případě, že dojde k takové změně okolností, že není možné, aby nájemce dál v nájmu pokračoval, např. přestěhování za prací či vyhoštění.

 

Jak na navýšení nájmu?

 

Někteří pronajímatelé si navýšení nájmu sjednávají již při uzavírání smlouvy o nájmu. V tomto případě je přesně sjednáno, jak se bude postupovat a o kolik a kdy se výše nájemného zvýší. Pokud zvýšení nájemného není sjednáno, má pronajímatel právo nájemné zvýšit. V tomto případě musí pronajímatel počítat s dvěma úskalími:

1. výše nájemného musí být srovnatelná s výší nájemného v okolí. Hodnota navýšení nesmí být vyšší než 20 %, přičemž se do této částky počítají všechny zvyšování za poslední 3 roky. 

2. nájemce návrh o navýšení nájemného není povinen akceptovat a pronajímatel má pouze právo podat návrh o zvýšení nájemného k soudu a počkat na rozhodnutí soudu. Doporučujeme našim klientům, aby si případné zvyšování zakotvili přímo do smlouvy a přesně specifikovali postup zvýšení.

 

autor: Mgr. Monika Štuksová, právník

 

Autor článku
redakce RK Pubec
Marketing
Související články
7. 4. 2022
Trvalý pobyt v nemovitosti
Trvalý pobyt v nemovitosti
30. 1. 2023
Pronájem bytu = podnikání + výnos nebo riziko?
Pronájem bytu = podnikání + výnos nebo riziko?
NAPIŠTE NÁM
ozveme se zpět
* Označené položky jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasíte s kontaktováním a zpracováním svých osobních údajů.
Sušenky
Používáme sušenky
Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies [sušenky].
Velmi nám také pomáhají v efektivnějším prodeji vašich nemovitostí.
Nastavení cookies
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Jejich povolením nám pomůžete v jejich vylepšování a efektivnějšímu prodeji vašich nemovitostí.
Funkční cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
HotJar
Tyto cookies jsou určené pro cílenou reklamu na nemovitosti, které by Vás mohly v budoucnu zajímat. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.

Dotčené služby:
Google Ads
Seznam.cz
Facebook