Realitní kancelář
Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Zásady ochrany osobních údajů


Informace ke zpracování osobních dat

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 30100 Plzeň, IČO 26331004 (dále jen „RK Pubec“), provozovatel webových stránek www.pubec.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. RK Pubec dbá na ochranu osobních údajů, které jí předáváte. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat, jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme v případě, že s námi uzavřete spolupráci či navštívíte naše webové stránky. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

RK Pubec dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat RK Pubec o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel tyto údaje o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení žádosti. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).


Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.  

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské Unie, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na výmaz

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány; zpracování je protiprávní; vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; nebo nám to ukládá zákonná povinnost.
Pokud jste nám tedy někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@pubec.cz nebo na sídlo naší společnosti:
REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.
Šafaříkovy sady 2455/5
301 00  Plzeň

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.


Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Odběr nabídek nemovitostí

V případě, že máte zájem od RK Pubec získávat aktuální informace pouze emailem, a to nabídky nemovitostí, newsletter nebo realitní Bulletin (časopis pravidelně vydávaný RK Pubec), máte možnost si na www.pubec.cz kliknout na „odebírat nabídky“, zadat svoji emailovou adresu a zvolit typ zasílaných informací. RK Pubec Vám poté bude zasílat informace dle Vašeho výběru. V tomto případě RK Pubec eviduje pouze Vaši emailovou adresu a vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejedná o evidenci osobních údajů dle nařízení Evropské komise 679/2016, tzv. GDPR, není vyžadován Váš souhlas. Z odběru našich nabídek emailem se můžete kdykoliv odhlásit.

Zadání Vašich údajů do databáze RK Pubec

V případě, že máte zájem od RK Pubec získávat aktuální informace, a to nabídky nemovitostí, newsletter nebo realitní Bulletin (časopis pravidelně vydávaný RK Pubec) telefonicky, poštou nebo emailem, máte možnost si nechat zadat tzv. poptávku evidovanou v informačním systému RK Pubec. Pro zadání poptávky je nutné předat RK Pubec Vaše osobní údaje, aby Vám RK Pubec mohla požadované informace zasílat. V tomto případě RK Pubec eviduje osobní údaje, k jejichž evidenci je zapotřebí Váš souhlas. Vaše údaje RK Pubec ve své databázi zpracovává po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Pokud chcete svůj souhlas zrušit, stačí zaslat email na adresu info@pubec.cz a RK Pubec Vaši poptávku včetně Vašich osobních údajů ze svého informačního systému vyřadí.Pojem osobní údaj, účel a doba zpracování osobních údajů

Pojem osobní údaj
Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu můžeme také využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, dle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let u poptávek, 10 let u níže uvedených smluv či po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.Smlouva o zprostředkování

Poznámka k záznamu: dokument týkající se činnosti RK Pubec spočívající v nalezení příležitosti zájemce uzavřít s třetí osobou zprostředkovávanou smlouvu (kupní či nájemní). RK Pubec je uvedena ve smlouvě jako zprostředkovatel.

Právní titul

plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

splnění předmětu smlouvy

Doba zpracování

10 let

 

Smlouva o nájmu

Poznámka k záznamu: dokument uzavřený mezi pronajímatelem a nájemcem a RK Pubec jako vedlejším účastníkem, případně schovatelem peněžních prostředků.

Právní titul

plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

splnění předmětu smlouvy

Doba zpracování

10 let

 

 
Smlouva o rezervaci

Poznámka k záznamu: dokument uzavřený mezi vlastníkem a zájemcem a RK Pubec jako vedlejším účastníkem, případně schovatelem peněžních prostředků.

Právní titul

plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

splnění předmětu smlouvy

Doba zpracování

10 let

 

Smlouva kupní

Poznámka k záznamu: dokument uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím a RK Pubec jako vedlejším účastníkem, případně schovatelem peněžních prostředků.

Právní titul

plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

splnění předmětu smlouvy

Doba zpracování

10 let

 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Poznámka k záznamu: dokument uzavřený mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím a RK Pubec jako vedlejším účastníkem, případně schovatelem peněžních prostředků.

Právní titul

plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

splnění předmětu smlouvy

Doba zpracování

10 let

 


Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

(Zásady jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto Zásad proběhla dne 15. 05. 2018. Tyto Zásady jsou účinné od 25. 05. 2018.)

Prohlédněte si další weby RK PUBEC:

Chci prodat nemovitost