Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Bezpečné úschovy peněz při prodeji nemovitosti

22.6.2020

Nový realitní zákon č. 39/2020 Sb. účinný od 3.3. 2020 upravuje mimo jiné podmínky pro poskytování úschov za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, jinak řečeno poskytování úschov kupních cen při prodeji nemovitostí realitními kancelářemi.

Bohužel paragraf pojednávající o této otázce je formulován velmi paradoxně. V § 4 odst. 1 výslovně zakazuje realitním zprostředkovatelům úschovu nabízet, ale hned vzápětí v odst. 2 připouští možnost poskytnutí úschovy realitním zprostředkovatelem na písemnou žádost zájemce. Dle mého názoru si tyto dva odstavce dost protiřečí. Je otázkou, co si zákonodárce představuje pod pojmem „nabízet“.

Nicméně však možnost poskytnutí úschovy zákon nevylučuje a proto mohou realitní zprostředkovatelé za zákonem jasně stanovených podmínek úschovy peněžních prostředků poskytovat.

Pravidla pro poskytování úschov jsou postavena na velmi podobném principu jako poskytování úschov advokáty či notáři.

Základními podmínkami poskytování úschov jsou:

  1. Zájemce o úschovu musí podepsat písemnou žádost o poskytnutí úschovy a tato žádost nesmí být součástí jiné smlouvy, tj. žádost musí být podána na samostatné listině.
  2. Pro každého uschovatele (tj. pro každou prodávanou nemovitost) musí být zřízen samostatný účet, kde jsou deponovány finanční prostředky pouze pro tuto jedinou nemovitost.
  3. Tyto účty jsou sice vedeny na jméno realitního zprostředkovatele, ale finanční prostředky na účtu nejsou ve vlastnictví realitního zprostředkovatele, ale toho, kdo peníze na účet skládá. Toto je velmi důležitá ochrana pro uschovatele (kupujícího), kdy v případě insolvence realitního zprostředkovatele, budou tyto peníze vráceny zpět uschovateli (kupujícímu). Jiná otázka však je, pokud by se do problémů dostala banka, u které je účet veden. V případě problémů banky se pojištění vkladů a jejich případné výplaty řídí zákonem o bankách č. 21/1992 Sb. a tyto procesy nemůže realitní zprostředkovatel nijak ovlivnit.
  4. Realitní zprostředkovatel je povinen nejpozději v den připsání peněz do úschovy oznámit bance, kdo je majitelem uschovaných peněžních prostředků. Banka tato oznámení velmi striktně eviduje a pokud by nebylo toto oznámení bance včas doručeno, může banka se zprostředkovatelem ukončit smlouvy o vedení účtů úschov.
  5. O každé úschově musí být sepsána písemná smlouva o úschově mezi prodávajícím, kupujícím a realitním zprostředkovatelem. Tato smlouva velmi podrobně řeší podmínky výplaty peněz z úschovy. Realitní zprostředkovatel není oprávněna s penězi nakládat jinak, než striktně dle smlouvy o úschově. Změnit podmínky výplaty peněz je možné pouze po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího, a to písemným dodatkem ke smlouvě o úschově.
  6. Na rozdíl od notářů či advokátů může realitní zprostředkovatel přijímat peníze do úschovy výhradně bezhotovostně.
  7. Realitní zprostředkovatel je povinen vést velmi podrobnou evidenci úschov. Zákon přesně specifikuje, které informace je realitní zprostředkovatel v souvislosti s úschovou evidovat.
  8. Kontrolu poskytování úschov a dodržování realitního zákona provádí příslušný živnostenský úřad.

Protože poskytování úschov je dle realitního zákona velmi administrativně náročné a navíc banky v současné době nemají připravené produkty poskytování úschov pro realitní zprostředkovatele dle nového realitního zákona, řeší většina realitních zprostředkovatelů úschovy finančních prostředků přes notáře či advokáty. Klient však musí na podpis potřebných smluv advokáta či notáře osobně navštívit v jeho kanceláři a také úschovu uhradit.

Naše kancelář poskytuje úschovu finančních prostředků mnoho let. Tyto úschovy vedla vždy na samostatném účtu, odděleně od běžných prostředků firmy a dle pravidel, která dnes realitní zákon nově definuje.

Pubec poskytuje úschovy peněz ve spolupráci s bankou jako jediná realitní kancelář v Plzni!

Vzhledem k tomu, že stálí klienti jsou na tuto naši službu po mnoho let zvyklí, žádají nás o poskytování úschov i nadále. ČSOB, jejíž klientem jsme již 30 let, nám vyšla neprodleně po nabytí účinnosti realitního zákona vstříc a účty úschov nám otevřela. Jsme tak schopni tuto službu našim klientům nabídnout v souladu s realitním zákonem přímo ve firmě, v rámci své provize a ušetřit tak klientům čas i výdaje za advokátní či notářskou úschovu. Samozřejmě pro ty klienty, kteří raději volí úschovu u notáře či advokáta, jsme schopni zajistit i tyto úschovy.

autor: Mgr. Šárka Pubcová, ředitel firmy

Související články


Sledovat nové články

Články z Blogu | Realitní bulletin