Načítání
MENU MENU
Menu
Naše služby

Daně z nemovitých věcí

 

aktualizace 1. ledna 2024

9198_dan-z-nemovite-veci.jpg

1) Daň z nemovité věci

 

Daň z nemovitých věcí, označovanou do roku 2014 jako daň z nemovitosti, má povinnost platit každý vlastník nemovitosti. Daň se platí finančnímu úřadu jednou ročně se splatností vždy do 31. května po celou dobu vlastnictví nemovitosti. Daňové přiznání se však podává finančnímu úřadu pouze jednou a to po nabytí nemovitosti. Může jít o pozemek, stavbu či bytovou jednotku. Nové přiznání musí podat také ti, kteří na nemovitosti provedli nějakou větší úpravu, jako například přístavbu, změnu výměry pozemku a podobně. Důležité je také nezapomenout na finanční úřad oznámit skutečnost, že nemovitost již nevlastníte, že jste ji prodali, darovali či jste jiným způsobem přišli o její vlastnictví. Pokud to neučiníte včas, pravděpodobně vám stejně přijde složenka na zaplacení daně z této nemovitosti.
Pokud jste ale přiznání k dani podali již v předchozích letech a neproběhla žádná změna, prodej či koupě další nemovitosti, nemusíte podávat nové přiznání. Výpočet daně proběhne zcela automaticky včetně změn v koeficientech platných v dané obci. POZOR! Od 1.1.2024 nastaly změny v danění některých nemovitostí. Na toto téma jsme připravili zvláštní článek, který naleznete v odkazu zde: Změny v danění nemovitostí.

 


Koupili jsme nemovitost. Kdy je termín k podání přiznání k dani z nemovitých věcí?

 

Pokud jste v roce 2023 koupili nemovitost, pak nezapomeňte, že s nákupem nemovitosti se váže i povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Jestliže byl proveden vklad vlastnického práva v roce 2023, pak máte na podání tohoto přiznání čas do 31. 1. 2024. Dali jste na katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva ke konci roku 2023 (obvykle v prosinci), ale stále ještě nebyl proveden? Pro tyto případy neplatí lhůta podání do konce ledna, ale podat se musí nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ( tzn. ve většině případů se musí přiznání podat do 30. 4. 2024).

 

Příklad:

Rodiče mi darovali chatu. Katastrální úřad provedl vklad 6. ledna 2024. K podání návrhu na vklad k této změně vlastnictví došlo však již v prosinci 2023. Povinnost podat daňové přiznání mám do konce dubna 2024! Vlastnictví nemovitosti se totiž nevztahuje k zápisu do KN, ale zpětně k podání návrhu na vklad! Pokud by byl návrh na vklad podán až 1.ledna 2024, mám povinnost podat daňové přiznání do konce ledna 2025. ;-)

 

 

My jsme nemovitost nekoupili, ale prodali. Musíme to hlásit finančáku?

 

Ano, musíte. Pokud jste v roce 2023 nemovitost naopak prodali, pak musíte i tuto skutečnost oznámit na finanční úřad. V těchto případech existují dvě varianty:

První je, že v daném územním pracovišti finančního úřadu již nevlastníte žádnou nemovitost. Pak stačí oznámit finančnímu úřadu volnou formou tuto skutečnost (ideálně písemně dopisem).
Druhá varianta - pokud vlastníte ještě jinou nemovitost (než tu prodanou), pak musíte rovněž podávat daňové přiznání (máte na výběr z řádného daňového přiznání a z dílčího přiznání, kde se uvedou pouze změny ve vlastnictví). 
 

POZOR! To samé platí, pokud jde o DAROVÁNÍ nemovitosti nebo DĚDICTVÍ. Zkrátka při jakékoli změně vlastnictví nemovitosti!


 

Formulář pro vyplnění daňového přiznání si buď můžete vyzvednout na kterémkoli finančním úřadě, anebo ho lze stáhnout na stránkách Finanční správy.

Nebojte, přiznání už si dnes zvládnete vyplnit i sami!

Na stránkách mojedane.cz dnes již existuje podrobný průvodce, který vás jednoduše provede všemi body, a část přiznání budete dokonce vyplňovat jen odpovídáním na otázky. Klikněte si na tento odkaz FORMULÁŘE, najděte daň z nemovitých věcí a zadejte "vyplnit z průvodce". Při vyplňování je ideální mít při ruce list vlastnictví či vyrozumění o provedeném vkladu, ze kterého lze vyčíst všechny údaje, které se uvádějí v tomto přiznání.

 

autor článku: účetní RK Pubec

 

Změny v danění nemovitostí od 1.1.2024!!! Koho se dotknou?
Přečtěte si také
Změny v danění nemovitostí od 1.1.2024!!! Koho se dotknou?

2) Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

 

Ve kterých případech se při prodeji nemovitosti platí daň z příjmu?


Prodali jste dům či byt a nevíte, za jakých podmínek je příjem z jejich prodeje osvobozen? Blíží se nám termín pro podání přiznání k dani z příjmů a při té příležitosti je dobré si připomenout, jak je to s osvobozením od daně z příjmu z prodeje nemovitostí.

 

 

Od 1. 1. 2021 je účinná novela zákona o dani z příjmů, která upravuje pravidla pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti.

 

Nejprve je nutné si ujasnit okamžik, od kterého se nabytí a prodej nemovitosti počítá. Tento den stanoví jak občanský zákoník, tak jej bohužel dost nešťastně zmiňuje Pokyn generálního finančního ředitelství ze dne 6. 2. 2015 a většina laické veřejnosti si tímto dnem není jistá. Není to den podpisu kupní smlouvy, ani den vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, ale tím zásadním dnem „D“ je den, kdy byl katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí spolu s kupní smlouvou. V právní terminologii je to „datum právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí“ a tento datum najdete zapsaný na listu vlastnictví pro danou nemovitost. Naprosto laicky řečeno, je to den, kdy odnesete na podatelnu katastru podepsanou kupní smlouvu spolu s návrhem (žádostí), aby vám kupní smlouvu do katastru nemovitostí zapsali. 
Pokud tento den „D“ nákupu nemovitosti nastal do 31. 12. 2020 včetně, bude se osvobození od daně řídit zákonem platným do 31. 12. 2020, pokud den „D“ nastal až od 1. 1. 2021, bude se osvobození od daně řídit již novými pravidly.

 

 

Pravidla osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitostí platná pro nákup nemovitostí do 31.12. 2020:

 

  1. Pokud jste nemovitost, a to jakéhokoli druhu, vlastnili více jak 5 let, tj. doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhla 5 let. 
  2. V případě prodeje rodinného domu nebo bytu (i se souvisejícími pozemky), tzn. v případě těchto 2 konkrétních druhů nemovitostí, jste je sice nevlastnili více jak 5 let, ale minimálně 2 roky bezprostředně před jejich prodejem jste v nich opravdu bydleli.
  3. Pokud jste současně splnili všechny následující podmínky:
  • šlo o prodej domu nebo bytu se souvisejícími pozemky
  • tyto nemovitosti jste sice vlastnili méně než 5 let
  • v domě nebo bytě jste sice bydleli kratší dobu, než dva roky, ale bydleli a prostředky získané za prodej bytu nebo domu jste použili na obstarání jiného svého bydlení

U bodu 2) a 3) je nutné si neplést trvalé bydliště a faktické bydlení. Trvalé bydliště je záznam, sloužící pro evidenci obyvatelstva a může být odchylné od adresy, kde skutečně bydlíte. Pro osvobození daně z příjmu v případě bodu 2) a 3) je nutné na adrese prodávané nemovitosti skutečně bydlet, bez ohledu na to, kde mám nahlášeno trvalé bydliště.

 

 

Nová pravidla osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitostí platná pro nákup nemovitostí od 1. 1. 2021:

 

  1. Vzhledem k tomu, že se vláda snaží podporovat bydlení a naopak ztížit podmínky pro spekulativní obchod s nemovitostmi, prodloužila dobu, po kterou musíme nemovitost vlastnit, abychom byli od daně z příjmu z prodeje osvobozeni, na 10 let!
  2. V případě prodeje rodinného domu nebo bytu (i se souvisejícími pozemky), tzn. v případě těchto 2 konkrétních druhů nemovitostí, jste je sice vlastnili méně než 10 let, ale minimálně 2 roky bezprostředně před jejich prodejem jste v nich opravdu fakticky bydleli.
  3. V případě prodeje jakékoli nemovitosti (ne jen domu nebo bytu oproti staré úpravě), ačkoli jsme tuto nemovitost vlastnili méně než 10 let, ale prostředky získané prodejem této nemovitosti použijeme na pořízení svého bydlení.

 

Nová pravidla osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitostí platná pro nákup nemovitostí od 1. 1. 2021 na jednu stranu výrazně prodloužila tzv. daňový test z pěti na deset let, ale na druhou stranu svou úpravou, kdy je možné příjem z prodeje jakékoli stávající nemovitosti použít na pořízení bydlení, aniž by tento příjem byl daňově zatížen, tak zvýhodnila pořízení vlastního bydlení.

 

autor článku: Mgr. Šárka Pubcová

3) Daň z nabytí nemovitosti

 

Daň z nabytí nemovité věci, dříve nazývaná daň z převodu nemovitosti, byla uplatňována v případě změny vlastníka nemovitosti. 

 

Daň z převodu nemovitostí byla zavedena v roce 1993 jako náhrada za zrušený notářský poplatek z převodu nemovitostí. Plátcem daně byl prodávající a kupující byl ručitelem.  Myšlenkou bylo, že prodávající při prodeji nemovitosti bude mít peníze na úhradu daně. Problém bohužel byl, že v případě, že prodávající daň z převodu neuhradil, finanční úřad vymáhal zaplacení daně včetně případného penále po kupujícím a v případě, že ani kupující daň nezaplatil, postihl finanční úřad jeho nemovitost. Tato konstrukce se bohužel ukázala jako ne zcela ideální a v rámci Evropy i nestandardní.

 

V roce 2016 došlo ke změně a poplatníkem daně se stal nabyvatel (kupující) vlastnického práva. Tím došlo i ke zrušení institutu ručitele. Výše této daně činila 4% z kupní ceny nemovitosti nebo z ceny stanovené znaleckým posudkem, podle toho, která cena byla vyšší. 


Dlouhou dobu se však diskutovalo o zrušení daně z nabytí nemovitostí, snahy tuto daň zrušit i několikrát byla, návrh však nikdy neprošel. První zmínka o opětovné možnosti zrušení daně z nabytí nemovitostí padla na počátku koronavirové pandemie v březnu 2020. Cílem myšlenky byla podpora realitního obchodu a větší dostupnost bydlení. Kupující by díky zrušení ušetřili 4% z kupní ceny, což v případě několika milionové kupní ceny činilo i sta tisíce korun.

 

Informace byla sice velmi pozitivní, ale v praxi paradoxně došlo k tomu, že když ministryně tuto možnost zmínila v televizi, aniž by uvedla větší podrobnosti, někteří zájemci o nemovitost odložili své rozhodnutí koupit až na dobu, až bude zcela jasno. Tím došlo v mnoha případech k zastavení prodeje nemovitostí. Poté, co vláda zveřejnila podrobnější informace a odložila platbu daně do doby, kdy bude schválen příslušný zákon, začali lidé zrušení daně pokládat za hotovou věc. 

Daň byla zrušena v září 2020 zákonem č. 386/2020 Sb. se zpětnou účinností k 31.3. 2020, tj. zrušení se týkalo nemovitostí, jejichž vlastnictví bylo převedeno na katastru nemovitostí od 1.12. 2019 později.

 

Zrušení daně bylo pro kupující velmi příjemnou změnou, protože za ušetřené peníze na dani si mohli pořídit např. vybavení anebo i o něco dražší nemovitost. Na ceny nemovitostí jako takové však zrušení daně nemělo očekávaný dopad. Ceny nemovitostí zůstaly na stejné úrovni.

Související články
5. 1. 2024
Změny v danění nemovitostí od 1.1.2024!!! Koho se dotknou?
Změny v danění nemovitostí od 1.1.2024!!! Koho se dotknou?
1. 11. 2023
Realitní ordinace opět otevřena
Realitní ordinace opět otevřena
NAPIŠTE NÁM
ozveme se zpět
* Označené položky jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasíte s kontaktováním a zpracováním svých osobních údajů.
Sušenky
Používáme sušenky
Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies [sušenky].
Velmi nám také pomáhají v efektivnějším prodeji vašich nemovitostí.
Nastavení cookies
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Jejich povolením nám pomůžete v jejich vylepšování a efektivnějšímu prodeji vašich nemovitostí.
Funkční cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
HotJar
Tyto cookies jsou určené pro cílenou reklamu na nemovitosti, které by Vás mohly v budoucnu zajímat. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.

Dotčené služby:
Google Ads
Seznam.cz
Facebook